Trüki

Meist

Probleemikäsitlus

Kliimamuutus on üks olulisemaid ülemaailmseid teemasid, millega riigid praegu ja tulevikus tegelevad. Ühiskonnad püüavad mõista, kuidas tegeleda kliimamuutusega mitte kui lahendamatu probleemiga, vaid kui juhitava situatsiooniga.

Seni on kliimamuutust käsitlevad meetmed olnud peamiselt poliitilist laadi, suunatuna riiklikele inventuuridele ja tööstustele. Üldiste tegutsemissuundade väljatöötamine rahvusvahelisel ja riiklikul tasandil on esimene samm, kuid ei võrdu nende praktilise rakendamisega kohalikul tasandil.

Kliimamuutuse probleemile lahenduste otsimine tähendab ka kliimamuutuse mõjude vähendamist ja sellega kohanemist kohalikul ja piirkondlikul tasandil. Need tasandid pakuvad probleemide lahendamiseks häid võimalusi, kuna territoorium on haaratava suurusega, osalised tunnevad üksteist ja otsused jõuavad sageli kiiremini tegudeni.

Paraku puuduvad kohalikul ja piirkondlikul tasandil praegu tihti toetus, vahendid, teadmised ja kogemused kliimamuutuse küsimustega tegelemiseks nii igapäevatöös kui pikaajalise arengu kavandamisel. Kliimamuutus vajab sektoritevahelise säästva arengu sõlmküsimusena terviklikku lähenemisviisi ning  kohalike otsustajate ja otsuste ettevalmistajate kaasamist.

Vajalik on linnade ja valdade ning naaberomavalitsuste koostöö arengupiirkondades või -koridorides, mille abil on võimalik saavutada püsivamaid tulemusi ja tegevuste pikaajalist mõju.

Lisaks sellele on kliimamuutust ennetavates tegevustes hakatud nägema võimalusi, mis toovad kasu majanduse, keskkonna ja sotsiaalvaldkonna pikaajalisele arengule.

 

Peamised EESMÄRGID ja eeldatavad TULEMUSED

“Kliimamuutus: ülemaailmsest väljakutsest kohalike võimaluste ja tegevusteni” Projekti sihtrühm on eeskätt väikesed ja keskmise suurusega linnad ja vallad Läänemereäärsetes riikides, et toetada nende arengut. See tähendab, et projekti kaasatakse nende piirkondade otsustajad, otsuste ettevalmistajad ja teised huvirühmad nii avalikust kui erasektorist.

Projektiga püütakse välja selgitada, kuidas kliimamuutuse tingimustes kohalik areng kasu saaks, kui kliimamuutusega pikajalistes strateegiates ja planeeringutes arvestada. Selline planeerimine suurendab väikeste ja keskmiste linnade ja valdade ja nende naaberpiirkondade konkurentsivõimet. Projekti tulemused on rakendatavad ka mujal kohalikes ja regionaalsetes omavalitsustes ja seepärast levitatakse neid kõigis Läänemereriikides. Kliimamuutust vähendav ja arvestav arengu planeerimine kohalikul tasandil toetab ühtlasi nii riigi, Läänemere piirkonna, Euroopa kui ülemaailmset säästvat arengut.

Projekti peamised eesmärgid on:

  • Aidata kaasa kliimamuutusega kaasnevate küsimuste lahendamisele Läänemereriikide omavalitsuste ja regioonide koostöös, terviklikult ja säästvat arengut toetades.
  • Välja selgitada nii kliimamuutusega kaasnevad probleemid kui ka võimalused kohaliku jätkusuutliku arengu jaoks.
  • Edendada omavalitsuste ja regioonide suutlikkust tulevaste kliimaprobleemidega hakkamasaamisel.

Projekt vastab Läänemere piirkonna programmi 2007-2013 4. prioriteedile: atraktiivsete ja konkurentsivõimeliste linnade ja regioonide arendamine.


Prioriteedile vastavad projekti eeldatavad tulemused on:

 “Läänemereriikide linnade ja valdade parem suutlikkus ja koostöö ühiselt kliimamuutuse küsimusi lahendada. Kliimamuutuse küsimuste integreerimine igapäevatöösse, nii lühikese kui pikaajalise mõjuga otsuste tegemisse annab aluse jätkusuutlikumaks kohalikuks ja regionaalseks arenguks. (Programmi prioriteedi tulemus 4.1.)

 “Otsustajate ja otsuste ettevalmistajate parem arusaam kliimamuutusest kui majandustegevuse võimalusest, mis samal ajal kaitseks Läänemerepiirkonna loodus- ja kultuuripärandit.” (Tulemus 4.2.)

 “Täienenud abivahendid, kogemused ja näited, kuidas ennetavalt kliimamuutusega tegeleda kohalikul ja regionaalsel tasandil ning toetada riiklike ja Läänemerepiirkonna strateegiate väljatöötamist. (Tulemus 4.2.)