Tulostus

Tietoa hankkeesta

Erityisongelmat

Ilmastonmuutos on monimutkaisuudessaan sekä tämän päivän että tulevaisuuden suurin globaali haasteemme. Yhteiskunnan tulee pohtia miten käsitellä ilmastonmuutosta hallittavissa olevana tilanteenaei ratkaisemattomana haasteena.
 
Tähän asti ilmastonmuutokseen on tartuttu  lähinnä poliittisella tasolla; kansalliset kasvihuonekaasuinventoinnit ja päästökauppa ovat tästä esimerkkejä. Kansainväliselle tai kansalliselle tasolle luodut toimintaohjeet ovat ensimmäinen askel, mutta ne eivät suoraan anna vastauksia käytännön toteutukseen.
 
Ilmastonmuutokseen reagoiminen tarkoittaa sekä päästöjen vähentämistä että ilmastonmuutokseen sopeutumista paikallisella ja alueellisella tasolla. Kun toiminta-alue reunaehtoineen on sopivan kokoinen ja alueen toimijat tuntevat toisensa,  luodaan hyvät mahdollisuudet viedä päätöksiä eteenpäin aina toteutettaviksi asti.
 
Paikallisella ja alueellisella tasolla kaivataan kuitenkin tukea, resursseja, tietoa ja kokemusta  ilmastonmuutoksesta ja sen huomionnista niin  jokapäiväisisissä toiminnoissa kuin pitkän aikavälin kehittämissessäkin. Ilmastonmuutokseen vastaaminen vaatii kokonaisvaltaista  lähestymistä. Oleellista on sekä paikallisten ja alueellisten päätöksentekijöiden että päätöksiä valmistelevien ylempien tahojen sitouttaminen.
 
Maaseudun,sekä kaupunki- ja kehittämisalueiden naapurikuntien välille tarvitaan yhteistyötä, jolloin voidaan synnyttää todellisia tuloksia paikallisiin tarpeisiin. Näin luodaan myös käytänteitä, jotka on helposti toteutettavissa muualla.
 
Ilmastonmuutokseen vastaaminen tulisi nähdä myös tavalla, joka huomioi mahdollisuuksien ja toimintojen hyödyt. Näin luodaanpitkän tähtäimen kehitykselle niin taloudellisesti, sosiaalisesti kuin ympäristöllisestikin kestävä pohja.  Tätä näkökulmaa harva on lähtenyt viemään eteenpäin ennen BalticClimate -hanketta.
 
Päätavoitteet ja tavoitellut tulokset
 
“Ilmastonmuutos: globaalista haasteesta paikallisiin mahdollisuuksiin ja toimintoihin”
BalticClimate keskittyy pääasiassa pieniin ja keskisuuriin kaupunkeihin ja maaseutualueisiin tukeakseen niiden kehitystä kaikissa Itämeren maissa. Hankkeessa lähestytään erityisesti paikallisia ja alueellisia päätöksentekijöitä (politikot ja muut tahot, mukaan lukien elinkeinoelämä) ja päätöksiä valmistelevia tahoja (viranomaiset, kehittämisyhtiöt).
 
Hankkeen tavoitteena on määritellä miten ilmastonmuutos tuo mukanaan myös mahdollisuuksia ja tilaisuuksia, eikä vain esteitä kuntien ja alueiden kehittämiselle näiden käsitellessä ilmastonmuutokseen liittyvää tietoa strategioissaan ja suunnitelmissaan. Näin  kasvatetaan pienten ja keskisuurten kaupunkien ja maaseutualueiden sekä niiden lähialueiden kilpailukykyä.
 
BalticClimate -hankkeen päätulokset tullaan julkistamaan ja jakamaan Itämeren alueen muille paikallisille ja alueellisille toimiojoiille, jotta hankkeen tulokset tulisivat hyödynnetyksi mahdollisimman laajasti. Näin parannetaan edellytyksiä kestävään kehitykseen niin kansallisesti, Itämeren alueella, Euroopassa kuin globaalistikin.
 
Baltic Climate-hankkeen määritetyt päätavoitteet:
  • mahdollistaa Itämeren alueen ja sen kuntien sekä paikallisten toimijoiden  yhteinen toiminta  ilmastonmuutokseen liittyvissä asioissa kestävän kehityksen mukaisella tavalla.
  • ymmärtää ilmastonmuutos paitsi haasteena, myös mahdollisuutena paikallisille ja alueellisille toimijoille.
  • parantaa Itämeren alueen ja sen kuntien kilpailukykyä tulevaisuuden haasteiden edessä sekä säilyttää ja vaalia yhteistä olemassaolevaa Itämeri-identiteettiä.  
Itämeren maiden ohjelman 2007-2013 BalticClimate –hanke keskittyy ohjelman Prioriteetti 4:ään “ Houkuttelevien ja kilpailukykyisten alueiden ja kaupunkien tukeminen”.
 
Baltic Climate –hankkeen tavoitellut päätulokset ovat:
“Itämeren alueen kaupunkien ja maaseutualueiden (erityisesti kaupunki-maaseutu) parempi kyky vastata ilmastonmuutoksen tuomiin muutoksiin sekä tiivistynyt yhteistyö ilmastonmuutokseen liittyvissä asioissa, niin jokapäiväisessä käytännön työssä, kuin lyhyen ja pidemmän aikavälin päätöksenteossa. Tuloksena syntyy ilmastonmuutoksen kannalta kestävä kehitys sekä kaupungeissa että alueellisesti.” (viitaten ohjelman erityispriorisoinnin tulokseen 4.1)
 
“Lisääntynyt ymmärrys ilmastonmuutoksesta ilmiönä, joka tuo mukanaan taloudellisia mahdollisuuksia samalla kun suojellaan Itämeren alueen luonto- ja kulttuuriperintöä. Tässä kohderyhmänä ovat erityisesti päätöksentekijät ja päätöksiä valmistelevat henkilöt ja organisaatiot Itämeren alueen kaupungeissa ja maaseutualueilla” (viittaus 4.2)
 
“ Siirrettävissä olevia työkaluja, kokemuksia ja esimerkkejä ilmastonmuutoksen ennakoinnissa sekä paikallisella että alueellisella tasolla. Lisäksi tuetaan kansallisten ja itämeren alueen kattavien  kehittämisstrategioiden luomista” (viittaus 4.2)