Spausdinti

Pagrindiniai rezultatai


Pagrindiniai projekto rezultatai bus atrinkti ir plačiai paskleisti tarp visų 11 Baltijos jūros regiono (BJR) šalių: jų rajonų ir vietos institucijoms bei suinteresuotiems asmenims.

 • Paramos priemonių rinkinys (ICT), skirtas atsižvelgti į klimato kaitą priimant vietos ir regioninius sprendimus.
 • Lengvai naudojama strateginė klimato pokyčių priemonė, sprendimų priėmimui verslo sektoriuje.
 • Lengvai pritaikomi kriterijai, skirti darnios plėtros analizei planuojant ir vystant teritorijas.
 • Specifinis ir lengvai naudojamas bei pritaikomas ICT, skirtas klimato kaitos pažeidžiamumų įvertinimui BJR miestuose ir kaimo vietovėse.
 • Paramos ir mokymų medžiaga, skirta klimato kaitos poveikio ir pažeidžiamumo įvertinimui, kaip specifinė priemonė taikoma BJR miestams ir kaimo vietovėms.
 • Klausimynas apie klimato kaitos suvokimą, patirtį ir žinias, įskaitant iššūkius, su kuriais susiduriama, tiriant esamą padėtį ir siekiant pateikti gaires dėl vėlesnio progreso įvertinimo.

Tolesni platinimui atrinkti pagrindiniai rezultatai:

 • Sprendimai, skirti BJR savivaldybėms ir regionams, kad informacija apie klimato kaitą būtų integruota į jų teritorinio planavimo procesus ir tarpsektorinį vystymąsi, taip pat į jų ryšių palaikymą tarp miesto-kaimo/kaimo-kaimo/miesto–miesto.
 • BSR ir vietos lygmens klimato kaitos poveikio ir pažeidžiamumo įvertinimas įvairių šalių tikslinėse sferose.
 • Bendra ataskaita „Kapitalizuokime klimato kaitą - C³“: detalizuotos Klimato kaitos iš stipriųjų ir silpnųjų pusių (SWOT) analizės pritaikymas ir veikla, skirta paremti verslo sektoriuje priimamus sprendimus, atsižvelgiant į klimato kaitą kaip į galimybę ateityje vykdyti plėtrą tikslinėse sferose.
 • Ataskaita kaip priemonė projekto tikslinėse sferose apie projekto dalyvių klimato kaitos suvokimą ir patirtį, pateikiama pritaikius ir ištyrus klausimyną.
 • Ataskaita apie klimato kaitos poveikio ir pažeidžiamumo įvertinimą bei patirtį, gautą pritaikius/atlikus rezultatų analizę/ICT projekto tikslinėse sferose.
 • Klimato kaitos patirties ir rezultatų tikslinėse sferose ataskaita ir išvados, dėl žemės panaudojimo alternatyvų, teritorinių struktūrų ir jų pritaikymo atvejų.