Drukāt

Projekts

Par mums

Klimata pārmaiņas ir viens no lielākajiem globālajiem izaicinājumiem, ar ko mums jārēķinās kā šobrīd, tā arī tālākā nākotnē. Mūsdienu sabiedrība cenšas rast risinājumu, kas palīdzētu uztvert klimata mainību ne kā neatrisināmu problēmu, bet gan kā kontrolējamu situāciju. Tādēļ būtiski ir rast veidu, kā šīs pārmaiņas no neatrisināma sarežģījuma padarīt par risināmu.

 

Līdz pat šim visas metodes cīņā ar klimata pārmaiņām ir bijušas galvenokārt politiskas dabas un saistītas ar lielvalstu un lielu industriju darbību. Nacionālā un starptautiskā līmenī izstrādātās vispārējās vadlīnijas ir pirmais solis, taču ar to ir par maz praktiskai rīcībai.

Risinot problēmjautājumus, kas saistīti ar klimata pārmaiņu izraisītajām sekām, jāapsver iespējas gan šo seku mazināšanai, gan mūsu spējai pielāgoties šīm sekām vietējā un reģionālā līmenī. Aktivitātes, kas veiktas sājā līmenī, piedāvā lieliskas iespējas, jo teritoriju izmēri ir nelieli un aptverami, kā arī ir jau izveidoti sadarbības tīkli iesaistīto un ieinteresēto pušu starpā, tādējādi pieņemtie lēmumi ātrāk tiek ieviesti darbībā.

Tomēr vietējā un reģionālā līmenī trūkst atbalsta, resursu, zināšanu un pieredzes cīņai ar klimata pārmaiņām gan ikdienas darbā, gan ilgtermiņa attīstībai. Klimata pārmaiņu seku risināšanai ir starpsektorāla nozīme ilgtspējīgas attīstības veicināšanai, tādēļ tai nepieciešama integrēta pieeja un plaša mēroga vietēja un reģionāla līmeņa lēmējpersonu un lēmumu sagatavotāju piesaiste.

Tādēļ ļoti būtiska ir pilsētu un lauku teritoriju vai kaimiņos esošu pašvaldību sadarbība attīstības zonās vai koridoros, jo nodrošina rezultātu pārnesamību no viena reģiona uz citu.

Tikai nedaudzi ir spēruši soli tālāk un pētījuši iespēju proaktīvai rīcībai reaģējot uz klimata pārmaiņu fenomenu – aplūkojuši ne tikai draudus un izaicinājumus, ko šīs pārmaiņas sevī ietver, bet arī iespējamos ieguvumus, ko piedāvā klimata pārmaiņu radītās sekas ekonomiskajā, vides un sociālajā sektorā.