Drukuj

O projekcie

Zakres tematyczny projektu


 Zmiany klimatyczne i ich złożona struktura są jednym z największych wyzwań ówczesnego świata. Społeczeństwo zmaga się z tym problemem nie jako nierozwiązalna kwestią ale jako realna sytuacją.

Zalecenia dla ogólnego kierunku działań na szczeblu narodowym i międzynarodowym stanowią zaledwie pierwszy krok lecz nie powodują jeszcze działań praktycznych.

Mówiąc o łagodzeniu lub właściwościach adaptacyjnych zmian klimatycznych należy mieć na uwadze zarówno aspekt lokalny jak i regionalny. Prowadzone działania na tych dwóch szczeblach stwarzają szanse dla władz/administracji i sektora prywatnego do bliższego zapoznania się z tematyką zmian klimatycznych i podejmowania właściwych kroków w tym zakresie.

Jednakże, tak jak w wymiarze perspektywicznym jak i w codziennej praktyce odczuwa się brak wiedzy, doświadczenia, wsparcia i zasobów w jaki sposób dostosować się do zasadniczych zmian klimatycznych. Zmiany klimatyczne stanowią kluczową kwestie międzysektorową dla zrównoważonego rozwoju i wymagają zintegrowanego podejścia - zaangażowania władz/administracji w kontekście podejmowania właściwych decyzji (łącznie ze szczeblem narodowym).

Niezbędna zatem jest współpraca obszarów miejskich z wiejskimi lub sąsiednich gmin w obszarach rozwoju, strefach, korytarzach ect. , które to charakteryzują sie stabilnością podejmowanych działań i decyzji. Ich zaangażolwanie w tym zakresie może przynieść wysoce transparentne rezultaty projektu, możliwe do wdrożenia we wszystkich krajach w obszarze Morza Bałtyckiego.

Co więcej, niektórzy uważają, że w fenomenie zmian klimatycznych można upatrywać szan i korzyści w długoterminowym rozwoju gospodarki, środowiska oraz przewartościowań społecznych.

Główne cele i przewidywane rezultaty projektu


„Zmiany klimatyczne: od globalnego wyzwania do lokalnych szans”

Projekt BalticClimate adresowany jest głównie do małych i średnich miast oraz obszarów wiejskich we wszystkich krajach obszaru Morza Bałtyckiego (BSR) , szczególnie do władz, administracji, polityków i podmiotów z sektora prywatnego.

Kolejnym założeniem projektu jest określenie szans i możliwości dla gmin w ich długofalowych planach i strategiach rozwoju wynikających z fenomenu zmian klimatycznych. Uwzględnienie tychże szans i możliwości może wpłynąć na wzrost konkurencyjności gmin, obszarów miejskich i wiejskich oraz ich obszarów sąsiednich. Uzyskane rezultaty projektu zostaną rozpowszechnione w całym obszarze Morza Bałtyckiego i wśród nich wyróżnia się:

·        Wsparcie mieszkańców BSR, regionów, lokalnych podmiotów w działaniach związanych ze zmianami klimatycznymi w sposób kooperatywny, zintegrowany i zrównoważony.

·        Rozpowszechnienie fenomenu zmian klimatycznych jako wyzwania i szans dla lokalnego, regionalnego a także zrównoważonego rozwoju.

·        Wyzwolenie świadomości mieszkańców i regionów BSR dla przyszłych wyzwań w celu utrzymania i zwiększenia wspólnie istniejącej tożsamości BSR.

Flyer  (PL)