Skriv ut

Huvudresultat

Vissa viktiga resultat på alla språk inom BSR kommer att spridas direkt till BSR regionala och lokala institutioner och aktörer i samtliga 11 BSR länder för enkel BSR tillämpning och att multiplicera projektets resultat i hela Östersjöområdet:

 • ICT-baserade stödverktyg för att bedöma klimatförändringar i lokala och regionala beslutsprocesser
 • Lättanvända strategiska klimatförändringsverktyg för beslut i näringslivet
 • Kriterier som är lätta att tillämpa för att analysera hållbar utveckling i fysisk planering och utveckling
 • Specifikt och enkelt att använda och tillämpa stegvist närmande för bedömningar av sårbarhet för klimatförändringar i BSR städer och på landsbygden
 • Stöd och utbildningsmaterial för konsekvensanalys av klimatförändringar och stegvis närmande för sårbarhetsanalys som verktyg specifikt för BSR städer och landsbygd
 • Frågeformulär om uppfattningarna av klimatförändringar, erfarenheter och kunskap med utmaningar för att undersöka aktuell status och ge riktmärken för senare utvecklingsutvärdering
Ytterligare utvalda huvudsakliga resultat som skall spridas:
 • Integrerade lösningar för BSR kommuner och regioner för att integrera information om klimatförändringar i den fysiska planeringsprocessen och sektorsövergripande utvecklingen samt i det gemensamma stad-landsbygd / landsbygd-landsbygd / stad-stad samarbetet
 • Konsekvensanalyser på klimatförändringar i Baltic Sea Region och lokal nivå och sårbarhetanalyser i olika länders målområden
 • Gemensam rapport " Capitalise Climate Change- C ³": Tillämpning av de fastställda klimatförändringarna SWOT och verksamheter för att stödja beslut inom näringslivet med tanke på klimatförändringarna som möjlighet till framtida utveckling i målområdena
 • Rapport om projektdeltagarnas uppfattning om klimatförändringar och erfarenheter som gjorts genom att tillämpa och testa frågeformulären som verktyg i projektets målområden
 • Rapport om klimateffektsbedömningar och sårbarhet och erfarenheter som gjorts genom tillämpning / test av output / verktyg i projektets målområden och genomförda fall
 • Rapport och slutsatser om erfarenheter och resultat av alternativ för markanvändning, rumsliga strukturer och i genomförda fall med tanke på klimatförändringarna i målområdena